شماره جاری: دوره 1، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 9-390 

بازی‌های ویدیویی: فرصت یا تهدید

صفحه 215-248

10.22034/mcr.2024.412204.1042

عبدالکریم خیامی؛ زهرا سلیمیان؛ سید مرتضی اسماعیلی طبا


فراتحلیل مطالعات ‌روان‌شناختی در حوزه رسانه

صفحه 293-326

10.22034/mcr.2024.412134.1041

سید هانی موسوی؛ سید علی محمد رضوی؛ سید حامد حسینیان


تبیین وضعیت حضور شبکه‌های صداوسیما در شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی

صفحه 361-390

10.22034/mcr.2024.423180.1048

علی مصریان؛ عطاء الله ابطحی؛ علی اصغر محکی؛ محمد سلطانی فر؛ علی گرانمایه پور